Näin Vasemmistoliitto paransi arkeasi Turun kuntapolitiikassa 2021-2022!

Torstai 25.8.2022 klo 14.51


Uusi kaupunginvaltuusto on toiminut jo vuoden päivät. Korona ja sen raskaat vaikutukset ovat tuntuneet turkulaisten arjessa ja näkyneet monin tavoin eri palveluissa. Epävarmasta maailmantilanteesta huolimatta monia hyviä asioita on saatu edistettyä Turussa.

 

Toimimme yhteistyössä muiden puolueiden kanssa samalla tinkimättä omista turkulaisten arkea parantavia tavoitteitamme. Tässä kohtaa käymme avoimesti läpi asioita, joita olemme esittäneet, edistäneet, panneet alulle tai toteuttaneet Turussa. Toimimme jatkossakin päättäväisesti sen puolesta, että Turku on parempi ja oikeudenmukaisempi paikka elää kaikille, ei harvoille!

 

Kaupunginhallitus ja kaupunkitaso yleisesti

 • Esityksestämme kaupungin palveluissa voidaan lisätä palkkaresurssia työn vaativuuden arvioinnin kautta etenkin rekrytointivaikeuksissa oleville aloille
 • Arkean kaavailema työehtoshoppailu torjuttiin yhdessä yhteistyökumppanien kanssa toisaalta ammattiyhdistysliikkeen työtaistelutoimien ja toisaalta poliittisten neuvottelujen myötä
 • Arkean kouluruokapalvelut otettiin kaupungin sidosyksikkötoiminnaksi pois kilpailluilta markkinoilta, mitä pidämme tasapainoisena ratkaisuna pitkälle tulevaisuuteen
 • Omistajapolitiikan päivittämisen yhteydessä paransimme Turun omien yhtiöiden henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia
 • Esittämämme rasisminvastainen koulutus ja sateenkaarikoulutus Turun omalle henkilöstölle toteutuu

Sosiaali- ja terveyspalvelut

 • Kotihoidon ja terveyskeskusten hoitajille palkankorotuksia yhteensä n. 1,1 milj. eur. työn vaativuuden arviointien myötä
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle kohdennettuja sitouttamisrahoja reilu 4 milj. eur.
 • Neuvolapalvelut säilytetään kantamme mukaisesti Varissuolla
 • Olemme aktiivisesti etsineet ratkaisua päihdehuollon tuetun asumispalvelun järjestämiseksi. Niittykodin toiminnan päättyessä tuettu asumispalvelu jatkuu Linnankadulla

Kasvatus ja opetus

 • Aloitteestamme oppimisen tuen kokonaisuus selvitetään, jotta jokaisella lapsella olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet oppia turkulaiskouluissa. Selvityksen pohjalta oppimisen tukea vahvistetaan
 • Esityksestämme koronan aiheuttamat oppimis- ja hyvinvointivajeet selvitetään ja korjataan suunnitelmallisesti
 • Varhaiskasvatuksen henkilöstöpulan helpottamiseksi kaupunkiin rekrytoidaan lisää vakituisia sijaisia
 • Jos lasten tulee varhaiskasvatuksen piiriin lisää, kasvatetaan myös työntekijöiden määrää ja lautakunnalle tuodaan selvitys sijaispankin perustamisesta
 • Perusopetuksen ryhmäkokoja seurataan, ja jos ne kasvavat, ryhdytään toimiin ryhmäkokojen pitämiseksi ennallaan
 • Myöhäisessä peruskouluvaiheessa maahan tulleiden oppilaiden tuki jatkuu ja toimintamalli laajennetaan tarvittaessa muihin yläkouluihin
 • Lukiokoulutukseen kohdennetaan lisää erityisopetusta
 • Yhteistyössä nuorisotoimen kanssa tarjotaan nuorten harrastustoimintaa tuottaville toimijoille mahdollisuus järjestää palveluja koulujen tiloissa ja siten tarjota helposti saavutettavia harrastuksia koululaisille
 • Lausteen alueelle rakennetaan uusi koulu. Edistämämme Karhunaukion yhtenäiskoulu on merkittävä kouluinvestointi, jonka myötä alueen lapset saavat käydä koulua terveissä ja ajanmukaisissa tiloissa
 • Koulujen myönteisen erityisrahoituksen vaikuttavuutta selvitetään ja seurataan

 

Kaupunkiympäristö ja ilmasto

 • Vasemmistoliiton edustajat ovat aktiivisesti edistäneet kohtuuhintaisen rakentamisen tavoitteiden toteutumista uusissa rakennushankkeissa. Ilman Vasemmiston sitkeää työtä kohtuuhintaisen rakentamisen tulevaisuus näyttäisi Turussa synkemmältä
 • Tuemme konkreettisten päätösten tekemistä kestävän liikkumisen kulkumuototavoitteiden edistämiseksi. Tavoitteena on, että kaupunki on ilmastopositiivinen vuodesta 2035 alkaen
 • Esityksestämme Turun tulevissa kaavahankkeissa arvioidaan ilmastovaikutukset
 • Esityksestämme kaavoituksessa siirrytään kiinteistöjen myyntien sijaan kohti ulosvuokraamista
 • Kristiinankadun kesäkatua laajennettiin kesäksi 2022
 • Esityksestämme uusimmassa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmassa edellytetään, että asuinalueiden segregaatiota ehkäistään ja puretaan, ja samalla parannetaan tasa-arvoista kaupunkikehitystä aktiivisella maapolitiikalla
 • Polkupyöräetu pyritään ottamaan käyttöön kaupungin työntekijöille
 • Turun raitiotien suunnittelu etenee siten, että Varissuon pysäkeistä tutkitaan Vasemmistoliiton esityksestä Pelttarinkadun linjausvaihtoehdon lisäksi myös Orminkujan ja Kraatarinkadun linjausvaihtoehdot
 • Turun rantojen käytöstä tehdään perusteellinen selvitys, eikä monella tapaa hankalaksi koettua, yksityistä vesipuistoa pystytetä oikopäätä Uittamolle

Kulttuuri ja nuoriso

 • Useiden neuvotteluiden ja pitkäjänteisen vaikuttamistyön tuloksena Taiteen talo perustettiin Rettigin tupakkatehtaaseen. Turkuun tehtiin ennennäkemättömän suuri investointi (12 milj. eur.) vapaan taiteen kentän toimintaedellytyksien turvaamiseksi. Taiteen talon perustaminen tarkoittaa pysyviä tiloja taiteen tekijöille
 • Uusi Musiikkitalo on merkittävä uusi investointi Turun musiikkielämään
 • Nuorisopalvelujen resursseja on lisätty ja kohdistettu uudelleen nuorten tukemiseksi
 • Keskustan tarpeellinen nuorisotila ratkaistiin tekemällä Vimmaan jatkovuokrasopimus

Liikunta

 • Itä-Turkuun on valmisteltu vaatimuksestamme monipuolisia liikuntainvestointeja. Näemme tämän tärkeäksi alueellisen eriytymisen ehkäisemiseksi