Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä: talousarviossa 2024 huolehdittava lapsista ja nuorista sekä turvattava kestävän kaupunkikehityksen investoinnit

Keskiviikko 25.10.2023 klo 10.11


Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmän tavoitteena on, että turkulaisten hyvinvointia, vakautta ja turvaa lisätään myös haastavina aikoina. Sote-palveluiden siirryttyä hyvinvointialueiden vastuulle, on erityisesti kasvatuksen ja opetuksen sekä muiden lapsille ja nuorille tuotettujen palveluiden merkitys kasvanut. On entistä tärkeämpää kiinnittää huomiota oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen resurssien riittävyyteen sekä työntekijöiden hyvinvointiin. Tuore hallitusohjelma kurittaa pienituloisia kaupunkilaisia, ja Turun on huolehdittava omalta osaltaan sosiaalisen ja taloudellisen tasa-arvon edistämisestä.

Vasemmistoliitto on sitoutunut pormestariohjelmaan ja lähtee siitä, että näitä pormestariohjelman kirjauksia toimeenpannaan määrätietoisesti. Puolueiden kesken on sovittu pormestariohjelmassa, että Turku säilyttää aiemman palvelutason, purkaa segregaatiota ja rakentaa yhdenvertaisempaa kaupunkia. Epävarmuudesta ja sopeutustarpeesta huolimatta emme säästä hyvinvoinnista, vaan rakennamme vahvaa, vakaata ja sosiaalisesti yhdenvertaista sekä ekologisesti kestävää kaupunkia.

1.    Talous palvelee hyvinvointia

Turun talouden tulee palvella ihmisiä ja luontoa. Turun on vahvistettava kaupungin ja kaupunkilaisten kriisinkestävyyttä ja tulevaisuususkoa huolehtimalla palveluiden laadukkuudesta ja oikea-aikaisuudesta. Priorisoimme investointeja, joilla rakennetaan ilmastoviisasta kaupunkia ja edistetään kestävää liikkumista. Kaupungin työntekijöiden ja kaupunkilaisten hyvinvointia on vahvistettava. Lähipalveluilla tuemme ihmisten arkea ja puutumme alueiden eriarvoistumiseen.    

 • Pormestariohjelman kirjaus “Toimintakatteen kasvua hillitään ensisijaisesti tuottavuutta parantamalla rakenteellisten uudistusten kautta palvelutasoa heikentämättä” toimii kaikkien sopeuttamistoimien lähtökohtana myös haastavassa taloustilanteessa
 • Kaupungin tulopohjaa vahvistetaan nostamalla kuntaveroprosenttia 0,5 %
 • Kansliapäällikön lisäsopeutustarpeesta kohdistetaan suurempi osa konserniin palvelukokonaisuuksien sijaan
 • Turku edistää hyvää työnantajuutta: vuonna 2024 kiinnitetään erityistä huomiota työvoiman riittävyyteen, saatavuuteen sekä työntekijöiden kiinnittymistä työpaikkaan
 • Kaupunki huomioi omistajaohjauksen kautta asumisen kallistumisen yleisesti, ja hillitsee vuokran nousua TVT:llä (esimerkiksi tuottotavoitetta ja tonttivuokria tarkastelemalla)
 • Turvataan ruoka-apua jakavien toiminta ja jatketaan toimintakentän kehittämistä yhdessä Varhan ja kolmannen sektorin kanssa
 • Lisätään viestintään resursseja asukkaiden osallistamiseen, muutoksesta tiedottamiseen ja tarpeiden tunnistamiseen tarvittaessa myös monikielisesti, painopisteinä erityisesti tilapalveluiden alaiset muutokset ja väistötilaratkaisut
 • Edistetään lemmikkieläinten hyvinvointia perustamalla kunnaneläinlääkärin vakanssi
 • Tuetaan kolmatta sektoria tarjoamalla kokoontumistiloja yhdistystoiminnalle
 • Toteutetaan antirasismikirjausta ohjausryhmän tai projektikoordinaattorin avulla. Tämä henkilö tai ryhmä suunnittelee, toteuttaa ja arvioi antirasismikoulutuksia Turun päättäjille sekä kasvatus- ja opetushenkilöstölle.

2.       Koulutuksen laatua ei heikennetä, lapsista ja nuorista ei säästetä

Varmistetaan laadukkaat varhaiskasvatuksen palvelut kaikille turkulaislapsille. Turun päiväkotien työntekijät ovat palkkakuopassa verrattuna muuhun Varsinais-Suomeen. Tarvitsemme työnantajana lisää veto- ja pitovoimaa. Lukioissa sekä opiskelijoiden että opettajien kuormittuneisuus on kasvanut. Pidämme tärkeänä, että oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin parantamiseksi lisäksi satsataan henkilöstön hyvinvointiin. Lasten ja nuorten pahoinvointi on kasvussa, yksinäisyyden ja ahdistuksen tunteet sekä rikoksilla oireilu ovat lisääntyneet. Turun on kannettava vastuunsa ja tuettava lasten ja nuorten hyvinvointia.

 • Toteutetaan lautakunnan kirjaukset liittyen talousarviokäsittelyyn sekä Varissuon koulun väistötiloihin
 • Koulujen väistötilajärjestelyt yhdenmukaistetaan, joilla vapautetaan resursseja lähikoulujen vahvistamiseen
 • Henkilöstön vuokraamista vähennetään tavoitteellisesti luomalla sijaispankkijärjestelyjä tai vakinaistamalla sijaisia kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuteen
 • Vastataan varhaiskasvatuksen työntekijäpulaan mahdollistamalla varhaiskasvatuksen työntekijöiden työajan käyttäminen kouluttautumiseen työajalla 
 • Varhaiskasvatuksen henkilöstön palkkoja nostetaan lisäämään työn pitovoimaa
 • Koulujen, perheiden ja järjestöjen vuorovaikutusta ja yhteistyötä lisätään, mahdollistetaan asian edistämiseksi koordinaatioresursseja

3.      Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut tukevat kaupunkilaisten hyvinvointia ja lisäävät vetovoimaa

Liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalvelut ovat Turun kaupungin keskeisiä palveluita, jotka myös ennaltaehkäisevät pahoinvointia. Liikunta- ja kulttuuripalvelut tuovat mielekästä sisältöä kaupunkilaisten arkeen. Panostamme liikuntapalveluiden saatavuuteen sekä lähiöiden liikuntapaikkoihin sekä kokoontumistiloihin. Arvostamme kaupungin taiteilijoita ammattilaisina ja vakinaistamme hyviä löytyneitä käytäntöjä kulttuurin edistämiseksi. Nuorisopalveluiden resurssit turvataan, etsivään ja jalkautuvaan nuorisotyöhön panostetaan nuorten pahoinvoinnin vähentämiseksi. Yhteistyön rakentaminen Varhan kanssa jatkuu aktiivisena.

 • Toteutetaan nuorille suunnatun yökahvilan pilotointi vuoden mittaisena
 • Päätetään investoida moderniin skeittipuistoon ja varataan sen toteuttamiselle rahat
 • Etsivää nuorisotyötä vahvistetaan lisäämällä kaupungin omaan toimintaan virkoja sekä vahvistamalla oman henkilöstön osaamista
 • Liikunnan Ihmemaan resurssit turvataan
 • Jatketaan kulttuurin välitilamallin kehittämistä ja vakiinnutetaan tyhjien tilojen hyödyntämistä yhteistyössä myös muiden kolmannen sektorin kumppaneiden kanssa
 • Jatketaan Taiteen talon kehittämistä ja varmistetaan rahoitus rakennuksen muutostarpeille
 • Kulttuuri- ja nuorisojärjestöjen avustukset turvataan, mahdollistetaan avustuksiin indeksikorotukset kohonnutta hintatasoa kompensoimaan
 • Paavo Nurmen stadionin korjaus toteutetaan kaupunginhallituksen alaisista elinvoimavaroista, ei liikunnan palvelukokonaisuuden budjetista

 

4.       Kestävän kaupunkikehityksen investoinnit turvataan

Turusta rakennetaan kunnianhimoisesti hiilineutraalia kaupunkia. Vastataan ilmastokriisiin jatkamalla fossiilienergiasta irtautumista. Liikennepäästöjen määrää vähennetään tukemalla kevyttä liikennettä ja joukkoliikennettä. Tunnistetaan jalankulun ja pyöräilyn edistämisen potentiaali liikkumisen lisäämiseksi. Puututaan eriytyneeseen kaupunkirakenteeseen kaavoittamalla ara-asuntoja aktiivisesti eripuolille kaupunkia, etenkin sellaisille alueille, joilla kohtuuhintaista vuokra-asuntotarjontaa on vähän.

 • Investointilistan kärjessä pidetään koulut, päiväkodit ja kunnalliset liikuntapaikat
 • Kehitetään uimarantoja: laaditaan Kansanpuiston kehittämissuunnitelma ja kartoitetaan uusia potentiaalisia uimarantoja tai uimalaitureita
 • Runkobussilinjasto toteutetaan ja otetaan käyttöön suunnitellussa aikataulussa
 • Hillitään joukkoliikenteen lippujen hintojen korotuksia ja mahdollistetaan ihmisille huokeahintainen liikkuminen opiskelun ja työnteon pariin, turvataan kaupungin työntekijöiden joukkoliikenne-etuus
 • Arvostetaan kaupungin merkittävää kulttuurihistoriaa säilyttämällä Österbladin tontin puu- ja kivitalot, Pukkilan massalaitos sekä Barkerin kutomo
 • Jatkamme ara-asumisen kaavoitusta systemaattisesti ja tasapuolisesti kaikkialla kaupungissa eriytyneen kaupunkirakenteen purkamiseksi
 • Jatketaan pyöräväyläohjelman toteuttamista ja laajennetaan pyöräteiden investointiohjelmaa: lisätään kokonaan uusia pyöräväyliä investointiohjelmaan, kuten Linnankadun pyörätie
 • Perustetaan pyöräilykoordinaattorin toimi ja pyöräilyn ohjausryhmä, panostetaan pyöräteiden talvikunnossapitoon
 • Vahvistetaan ilmastoarvoja kilpailutuksissa