Turun talousarvioesitys vuodelle 2024 käsitellään tänään valtuustossa. Turun Vasemmisto on mukana taloussovussa.

Maanantai 13.11.2023 klo 9:19

Turun talousarvioesitys vuodelle 2024 käsitellään tänään valtuustossa. Turun Vasemmisto on mukana taloussovussa.

Ryhmän lähtökohtana neuvotteluihin oli turvata palvelut, erityisesti lasten ja nuorten palvelut sekä investoinnit. 

“Onnistuimme turvaamaan koulu- ja päiväkoti-investoinnit. Iloitsemme Karhunaukion koulun yhteyteen rakennettavasta lähikirjastosta, nuorten yökahvilan toteutuksesta ja ruoka-avun turvaamisesta. Meille keskeistä on, että palveluiden laatua tarkkaillaan sopeuttamistoimien keskellä, ja että myös muut ryhmät ovat sitoutuneet palvelutason puolustamiseen pormestariohjelman mukaisesti. Tätä työtä tukevat tiedolla johtaminen ja vaikuttavuusmittaristot”, kertoo ryhmän puheenjohtaja Sara Koiranen.

“Onnistuimme torjumaan palvelutason heikennykset esimerkiksi liikunnan palvelualalla. ARA-rahoitus saatiin nostettua kaupungin edunvalvontakärjeksi, ja pidimme huolta, ettei TVT:n tuloutustavoite nosta vuokria. Olemme johdonmukaisesti puhuneet kohtuuhintaisen asumisen puolesta, nyt sen tärkeys on tunnustettu kaupungin johdossa”, toteaa ryhmän neuvottelija ja kaupunginhallituksen jäsen Abdullahi Sultan. 

Neuvottelut eivät olleet helpot, eivätkä sopeutuspaineet ja kohdentamattomat säästöt pienentyneet Vasemmiston toivomalla tavalla. 

“Olisimme halunneet helpottaa sopeutuspainetta esimerkiksi veroprosentin noston avulla, ja vahvistuvan tulopohjan avulla poistaa kokonaan kasvatukseen ja opetukseen sekä nuorison ja kulttuuriin kohdistuvat leikkaukset. Olisimme ohjanneet lisäresursseja pahoinvointia ennaltaehkäiseviin palveluihin, esimerkiksi tukemalla kolmannen sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä reilulla rahasummalla”, kertoo Koiranen.  

“Sovun kipein kohta on henkilöstövähennykset. Vaikka onnistuimme pienentämään vähennystavoitetta useilla miljoonilla, näemme ongelmallisena, mikäli kaupungin henkilöstöä pienennetään aggressiivisesti”, toteaa Sultan. 

“Meidän on jatkossakin käytävä kriittisempää dialogia kaupungin tulopohjan vahvistamisesta. Tulemme pitämään yllä keskustelua veroprosentin maltillisesta korotuksesta, sillä vastuulliseen taloudenhoitoon kuuluu myös tulopuolen monipuolinen vahvistaminen. Olemme mukana sovussa, koska haluamme jatkossakin olla mukana päätöksenteossa puolustamassa hyvinvointia ja haastamassa kurjistuspolitiikkaa”, päättää Koiranen. 

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä: talousarviossa 2024 huolehdittava lapsista ja nuorista sekä turvattava kestävän kaupunkikehityksen investoinnit

Keskiviikko 25.10.2023 klo 10:11

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmän tavoitteena on, että turkulaisten hyvinvointia, vakautta ja turvaa lisätään myös haastavina aikoina. Sote-palveluiden siirryttyä hyvinvointialueiden vastuulle, on erityisesti kasvatuksen ja opetuksen sekä muiden lapsille ja nuorille tuotettujen palveluiden merkitys kasvanut. On entistä tärkeämpää kiinnittää huomiota oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen resurssien riittävyyteen sekä työntekijöiden hyvinvointiin. Tuore hallitusohjelma kurittaa pienituloisia kaupunkilaisia, ja Turun on huolehdittava omalta osaltaan sosiaalisen ja taloudellisen tasa-arvon edistämisestä.

Vasemmistoliitto on sitoutunut pormestariohjelmaan ja lähtee siitä, että näitä pormestariohjelman kirjauksia toimeenpannaan määrätietoisesti. Puolueiden kesken on sovittu pormestariohjelmassa, että Turku säilyttää aiemman palvelutason, purkaa segregaatiota ja rakentaa yhdenvertaisempaa kaupunkia. Epävarmuudesta ja sopeutustarpeesta huolimatta emme säästä hyvinvoinnista, vaan rakennamme vahvaa, vakaata ja sosiaalisesti yhdenvertaista sekä ekologisesti kestävää kaupunkia.

1.    Talous palvelee hyvinvointia

Turun talouden tulee palvella ihmisiä ja luontoa. Turun on vahvistettava kaupungin ja kaupunkilaisten kriisinkestävyyttä ja tulevaisuususkoa huolehtimalla palveluiden laadukkuudesta ja oikea-aikaisuudesta. Priorisoimme investointeja, joilla rakennetaan ilmastoviisasta kaupunkia ja edistetään kestävää liikkumista. Kaupungin työntekijöiden ja kaupunkilaisten hyvinvointia on vahvistettava. Lähipalveluilla tuemme ihmisten arkea ja puutumme alueiden eriarvoistumiseen.    

 • Pormestariohjelman kirjaus “Toimintakatteen kasvua hillitään ensisijaisesti tuottavuutta parantamalla rakenteellisten uudistusten kautta palvelutasoa heikentämättä” toimii kaikkien sopeuttamistoimien lähtökohtana myös haastavassa taloustilanteessa
 • Kaupungin tulopohjaa vahvistetaan nostamalla kuntaveroprosenttia 0,5 %
 • Kansliapäällikön lisäsopeutustarpeesta kohdistetaan suurempi osa konserniin palvelukokonaisuuksien sijaan
 • Turku edistää hyvää työnantajuutta: vuonna 2024 kiinnitetään erityistä huomiota työvoiman riittävyyteen, saatavuuteen sekä työntekijöiden kiinnittymistä työpaikkaan
 • Kaupunki huomioi omistajaohjauksen kautta asumisen kallistumisen yleisesti, ja hillitsee vuokran nousua TVT:llä (esimerkiksi tuottotavoitetta ja tonttivuokria tarkastelemalla)
 • Turvataan ruoka-apua jakavien toiminta ja jatketaan toimintakentän kehittämistä yhdessä Varhan ja kolmannen sektorin kanssa
 • Lisätään viestintään resursseja asukkaiden osallistamiseen, muutoksesta tiedottamiseen ja tarpeiden tunnistamiseen tarvittaessa myös monikielisesti, painopisteinä erityisesti tilapalveluiden alaiset muutokset ja väistötilaratkaisut
 • Edistetään lemmikkieläinten hyvinvointia perustamalla kunnaneläinlääkärin vakanssi
 • Tuetaan kolmatta sektoria tarjoamalla kokoontumistiloja yhdistystoiminnalle
 • Toteutetaan antirasismikirjausta ohjausryhmän tai projektikoordinaattorin avulla. Tämä henkilö tai ryhmä suunnittelee, toteuttaa ja arvioi antirasismikoulutuksia Turun päättäjille sekä kasvatus- ja opetushenkilöstölle.

2.       Koulutuksen laatua ei heikennetä, lapsista ja nuorista ei säästetä

Varmistetaan laadukkaat varhaiskasvatuksen palvelut kaikille turkulaislapsille. Turun päiväkotien työntekijät ovat palkkakuopassa verrattuna muuhun Varsinais-Suomeen. Tarvitsemme työnantajana lisää veto- ja pitovoimaa. Lukioissa sekä opiskelijoiden että opettajien kuormittuneisuus on kasvanut. Pidämme tärkeänä, että oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin parantamiseksi lisäksi satsataan henkilöstön hyvinvointiin. Lasten ja nuorten pahoinvointi on kasvussa, yksinäisyyden ja ahdistuksen tunteet sekä rikoksilla oireilu ovat lisääntyneet. Turun on kannettava vastuunsa ja tuettava lasten ja nuorten hyvinvointia.

 • Toteutetaan lautakunnan kirjaukset liittyen talousarviokäsittelyyn sekä Varissuon koulun väistötiloihin
 • Koulujen väistötilajärjestelyt yhdenmukaistetaan, joilla vapautetaan resursseja lähikoulujen vahvistamiseen
 • Henkilöstön vuokraamista vähennetään tavoitteellisesti luomalla sijaispankkijärjestelyjä tai vakinaistamalla sijaisia kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuteen
 • Vastataan varhaiskasvatuksen työntekijäpulaan mahdollistamalla varhaiskasvatuksen työntekijöiden työajan käyttäminen kouluttautumiseen työajalla 
 • Varhaiskasvatuksen henkilöstön palkkoja nostetaan lisäämään työn pitovoimaa
 • Koulujen, perheiden ja järjestöjen vuorovaikutusta ja yhteistyötä lisätään, mahdollistetaan asian edistämiseksi koordinaatioresursseja

3.      Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut tukevat kaupunkilaisten hyvinvointia ja lisäävät vetovoimaa

Liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalvelut ovat Turun kaupungin keskeisiä palveluita, jotka myös ennaltaehkäisevät pahoinvointia. Liikunta- ja kulttuuripalvelut tuovat mielekästä sisältöä kaupunkilaisten arkeen. Panostamme liikuntapalveluiden saatavuuteen sekä lähiöiden liikuntapaikkoihin sekä kokoontumistiloihin. Arvostamme kaupungin taiteilijoita ammattilaisina ja vakinaistamme hyviä löytyneitä käytäntöjä kulttuurin edistämiseksi. Nuorisopalveluiden resurssit turvataan, etsivään ja jalkautuvaan nuorisotyöhön panostetaan nuorten pahoinvoinnin vähentämiseksi. Yhteistyön rakentaminen Varhan kanssa jatkuu aktiivisena.

 • Toteutetaan nuorille suunnatun yökahvilan pilotointi vuoden mittaisena
 • Päätetään investoida moderniin skeittipuistoon ja varataan sen toteuttamiselle rahat
 • Etsivää nuorisotyötä vahvistetaan lisäämällä kaupungin omaan toimintaan virkoja sekä vahvistamalla oman henkilöstön osaamista
 • Liikunnan Ihmemaan resurssit turvataan
 • Jatketaan kulttuurin välitilamallin kehittämistä ja vakiinnutetaan tyhjien tilojen hyödyntämistä yhteistyössä myös muiden kolmannen sektorin kumppaneiden kanssa
 • Jatketaan Taiteen talon kehittämistä ja varmistetaan rahoitus rakennuksen muutostarpeille
 • Kulttuuri- ja nuorisojärjestöjen avustukset turvataan, mahdollistetaan avustuksiin indeksikorotukset kohonnutta hintatasoa kompensoimaan
 • Paavo Nurmen stadionin korjaus toteutetaan kaupunginhallituksen alaisista elinvoimavaroista, ei liikunnan palvelukokonaisuuden budjetista

 

4.       Kestävän kaupunkikehityksen investoinnit turvataan

Turusta rakennetaan kunnianhimoisesti hiilineutraalia kaupunkia. Vastataan ilmastokriisiin jatkamalla fossiilienergiasta irtautumista. Liikennepäästöjen määrää vähennetään tukemalla kevyttä liikennettä ja joukkoliikennettä. Tunnistetaan jalankulun ja pyöräilyn edistämisen potentiaali liikkumisen lisäämiseksi. Puututaan eriytyneeseen kaupunkirakenteeseen kaavoittamalla ara-asuntoja aktiivisesti eripuolille kaupunkia, etenkin sellaisille alueille, joilla kohtuuhintaista vuokra-asuntotarjontaa on vähän.

 • Investointilistan kärjessä pidetään koulut, päiväkodit ja kunnalliset liikuntapaikat
 • Kehitetään uimarantoja: laaditaan Kansanpuiston kehittämissuunnitelma ja kartoitetaan uusia potentiaalisia uimarantoja tai uimalaitureita
 • Runkobussilinjasto toteutetaan ja otetaan käyttöön suunnitellussa aikataulussa
 • Hillitään joukkoliikenteen lippujen hintojen korotuksia ja mahdollistetaan ihmisille huokeahintainen liikkuminen opiskelun ja työnteon pariin, turvataan kaupungin työntekijöiden joukkoliikenne-etuus
 • Arvostetaan kaupungin merkittävää kulttuurihistoriaa säilyttämällä Österbladin tontin puu- ja kivitalot, Pukkilan massalaitos sekä Barkerin kutomo
 • Jatkamme ara-asumisen kaavoitusta systemaattisesti ja tasapuolisesti kaikkialla kaupungissa eriytyneen kaupunkirakenteen purkamiseksi
 • Jatketaan pyöräväyläohjelman toteuttamista ja laajennetaan pyöräteiden investointiohjelmaa: lisätään kokonaan uusia pyöräväyliä investointiohjelmaan, kuten Linnankadun pyörätie
 • Perustetaan pyöräilykoordinaattorin toimi ja pyöräilyn ohjausryhmä, panostetaan pyöräteiden talvikunnossapitoon
 • Vahvistetaan ilmastoarvoja kilpailutuksissa

 

Orpon hallituksen asuntopolitiikka kurittaa Turkua ja turkulaisia

Maanantai 9.10.2023 klo 11:07

Turun Vasemmistoliiton syyskokouskannanotto 7.10.2023

 

Orpon hallituksen asuntopolitiikka kurittaa Turkua ja turkulaisia

Turun Vasemmistoliitto vastustaa hallituksen suunnitelmia leikata yleistä asumistukea, vähentää ara-asuntotuotantoa ja lakkauttaa valtion tuki asumisoikeusasuntojen rakentamiseen. Turun kaupungin edunvalvontaa hallituksen suuntaan tulisi tehostaa leikkausten torjumiseksi. Kaikki mahdolliset keinot pitää selvittää asumistuesta riippuvaisten turkulaisten auttamiseksi; kaupungin vuokra-asuntoyhtiö TVT:n vuokrankorotuspaineita tulisi hillitä madaltamalla yhtiön tuottotavoitetta ja neuvottelemalla huokeampia sähkösopimuksia Turku Energian kanssa.

”Helsingin Vasemmistoliitto on vastikään esittänyt vuokra-asuntoyhtiö Hekan maksamien tonttivuokrien tilapäistä puolittamista”, toteaa Turun Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Mervi Uusitalo-Heikkinen. ”Se hillitsisi lainakoroista, inflaatiosta ja energian hintashokeista johtuvia vuokrankorotuspaineita. Sama toimenpide pitäisi toteuttaa Turussakin ja harkita ylipäätään kaupungin vuokra-asuntotonttien vuokrien alentamista.”

Leikkaukset tulevat ajamaan tuhansia turkulaisia ahtaalle, hidastamaan kohtuuhintaisten asuntojen tuotantoa, lisäämään asunnottomuutta ja korottamaan vuokra-asumisen hintaa koko Varsinais-Suomen alueella. Yleistä asumistukea sai viime vuonna 37 674 turkulaista ja eläkkeensaajan asumistukea 8733, eli yhteensä lähes neljännes Turun väestöstä. Asumisoikeusasuntojen rakentamiseen tarkoitetun valtiontuen lakkauttaminen tulee iskemään raskaasti Turun kaupungin enemmistöomistaman Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:n liiketoimintaan ja edellytyksiin rakentaa uusia asuntoja. Elämisen hinnan noustessa ja rakennusalan vajotessa konkurssiin olisi päinvastoin syytä korottaa asumistukea ja panostaa asuntotuotantoon entistä enemmän.

”Hallituksen toimintaa näyttää ohjaavan sokea ideologia, eikä vilpitön tahto korjata julkista taloutta, lisätä työllisyyttä ja kirittää talouskasvua”, sanoo Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja Joonas Jormalainen. ”Vetoan turkulaisen pääministerin Petteri Orpon johtamaan hallitukseen: perukaa asumistuen leikkaukset ja jatkakaa kohtuuhintaisen asuntotuotannon tukemista! Se olisi niin Turun kuin koko Suomen edun mukaista.”

 

Lisätietoja:

Joonas Jormalainen
Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja
joonjorm@gmail.com
puh. 040 566 5439

Mervi Uusitalo-Heikkinen
Turun Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja
mervi.uusitalo-heikkinen@turku.fi
puh. 041 547 7556

Mervi Uusitalo-Heikkinen ja Claire Bell Turun Vasemmistoliiton johtoon

Lauantai 7.10.2023 klo 18:45

Turun Vasemmistoliitto piti syyskokouksensa lauantaina 7.10.2023. Kokouksessa valittiin puheenjohtajat sekä uusi kunnallistoimikunta vuodelle 2024. Puheenjohtajaksi valittiin Mervi Uusitalo-Heikkinen (äänin 38-13) ja varapuheenjohtajaksi Claire Bell (äänin 34-17). Molemmissa vaaleissa vastaehdokkaana oli Taimi Linna.

Kunnallistoimikunnan varsinaisiksi jäseniksi valittiin (aakkosjärjestyksessä) Nina Artesola, Joonas Jormalainen, Aarni Koivisto, Maija Lehmuslehto, Taimi Linna, Rauni Niinimäki, Otso Norblad, Risto Rinne, Marianne Uusaho ja Mikko Waltari. Varajäseniksi valittiin Otto Granqvist, Tauno Hovirinta, Jenni Jäntti, Jukka Oksa ja Joel Törrönen. 

Uusitalo-Heikkinen on 51-vuotias turkulainen luokanopettaja ja pitkänlinjan kuntapoliitikko. Hän toimii tällä hetkellä kaupunginhallituksen varajäsenenä ja varavaltuutettuna. Hän on ollut kaksi kautta Turun Vasemmistoliiton varapuheenjohtajana.

”Tarvitsemme aktiivista ja sitoutunutta työtä turkulaisten hyvinvoinnin eteen. Aion tehdä hartiavoimin töitä, jotta saamme saatettua kuntalaisten tietoon hyvät vasemmistolaiset tavoitteemme ja kuulemme kentän ääntä. Vasemmistoliitto kuuluu päätöksenteon keskiöön niin kunnallisjärjestönsä kuin valtuustoryhmänsä turvin. Kiitos luottamuksesta!” toteaa Mervi Uusitalo-Heikkinen.

Claire Bell on 41-vuotias psykiatrinen koulusairaanhoitajaTurun alakouluissa. Hän toimii Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton piirihallituksessa ja on vastavalittu puolueosastonsa TerVas ry:n puheenjohtaja.

”Olen kiitollinen ja innoissani valinnastani Turun Vasemmistoliiton varapuheenjohtajaksi. Mielestäni kaikilla täytyy olla oikeus hyvään elämään ja osallisuuteen yhteiskuntaluokasta tai asuinalueesta riippumatta. Olen varma, että pääsemme nyt hyvässä yhteistyössä koko vasemmistoliiton kentän kanssa edistämään yhteisiä päämääriämme. Uskon, että yhteistyössä on voimaa!” sanoo Claire Bell.

Turun Vasemmiston valtuustoryhmä tukee korkeakoulujen valtauksia

Tiistai 26.9.2023 klo 18:59

Turun Vasemmiston valtuustoryhmä tukee opiskelijoiden laajalle levinneitä Orpon hallitusta vastustavia valtauksia eri korkeakouluissa ja oppilaitoksissa. Turun yliopiston ja Åbo Akademin opiskelijat valtasivat korkeakoulujen yhteisen Aurum-rakennuksen viime keskiviikkona 20. syyskuuta. 

 

Opiskelijat ovat kokoontuneet osoittamaan mieltään erityisesti hallituksen kaavailemia leikkauksia vastaan. Leikkauksia kohdistetaan muun muassa asumistukeen, ja opintotuen indeksikorotukset aiotaan jäädyttää. Samalla hallitus nostaa opintolainan valtiontakausosaa, jotta opiskelijat voivat nostaa lisää opintolainaa. Lainojen korot ovat kuitenkin nousseet samaan aikaan tähtitieteellisiin lukemiin.

 

“Opiskelijat ovat maamme ainoa ryhmä, jonka oletetaan velkaantuvan elääkseen. Nyt valmistuvat opiskelijat ovat paitsi uupuneita, myös kantavat harteillaan valtavia opintolainataakkoja. On kohtuutonta, kuinka monin tavoin opiskelijan sosiaaliturvaa ollaan nakertamassa”, valtuustoryhmän puheenjohtaja Sara Koiranen toteaa.

 

Harva opiskelija on vain opiskelija. Hallitusohjelmassa ei huomioida, kuinka moninaisesta joukosta on kyse: nuorten aikuisten joukossa on esimerkiksi perheellisiä opiskelijoilla ja opiskelijoita, joilla ei ole turvaverkostoa tai tukea perheen puolesta. Opiskelijoiden jaksaminen on ollut poikkeusaikoina koetuksella, ja mielenterveyden ja jaksamisen haasteet ovat lisääntyneet.

 

“Tiukentuvat vaatimukset valmistumisajoista yhdessä toimeentulon leikkaamisen kanssa ovat tuhoisa yhtälö. Työssäkäyvä opiskelija joutuu usein luopumaan joko päätoimisesta opiskelemisesta tai vapaa-ajastaan. Ei ole ihme, että maamme opiskelijat voivat historiallisen huonosti”, Turun kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen sekä Vasemmisto-opiskelijoiden puheenjohtaja Selmi Holopainen summaa.

 

Joka viides turkulainen on korkeakouluopiskelija. Turun Vasemmiston valtuustoryhmä vaatii, että Suomessa tehdään sosiaalisesti kestävää ja sivistystä suojelevaa politiikkaa kaikilla päätöksenteon tasolla. Jokainen panostus koulutukseen on panostus tulevaisuuteen.

 

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä järjestäytyi uudelleen - valtuustoryhmän puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Sara Koiranen

Maanantai 12.6.2023 klo 10:33

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä järjestäytyi uudelleen kesäkuun vuosikokouksessaan. Uudeksi valtuustoryhmän puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti kaupunginvaltuutettu ja kulttuuri- ja nuorisolautakunnan varapuheenjohtaja Sara Koiranen. Varapuheenjohtajana jatkaa kaupunginvaltuutettu, kansanedustaja Timo Furuholm. 

“Kiinnostukseni kuntapolitiikkaa kohtaan syttyi ennen kaikkea kulttuurialan ja opiskelijoiden asialla, ja nämä sisällöt ovat edelleen sydäntäni lähellä. Jatkossakin haluan tehdä kaikkeni kaikkien turkulaisten tasa-arvon ja hyvinvoinnin sekä puhtaan luonnon eteen. Menneet kaksi vuotta kuntapolitiikassa ovat olleet hedelmällisiä, ja kiitän valtuustoryhmää saamastani luottamuksesta tähän tehtävään”, Koiranen toteaa. 

Koiranen on turkulaislähtöinen ensimmäisen kauden kaupunginvaltuutettu. Aikaisemmalta koulutukseltaan hän on Turun yliopiston yleisestä kirjallisuustieteestä valmistunut filosofian maisteri. Koiranen suorittaa parhaillaan toista tutkintoaan Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen oppiaineesta. Ennen valtuustoon valintaansa hän on toiminut aktiivisesti Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajistossa, ja vaikuttaa nykyään opiskelijapolitiikassa Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston puheenjohtajana. 

“Odotan innolla seuraavaa kahta vuotta kaupunginvaltuustossa. Vasemmistoliitto saa tärkeän ja odotetun apulaispormestarin paikan, ja pääsemme vaikuttamaan keskeisiin vasemmistolaisiin teemoihin, eli hyvinvoinnin, kulttuurin, nuorison ja liikunnan sisältöjen valmisteluun ja toimeenpanoon. Haluamme ryhmänä edistää eri alueiden palveluita, kuten uimahallia Itä-Turkuun. Itselleni erityisen tärkeitä päätöksentekoon tulevia kysymyksiä on muun muassa Österbladin tontin kohtalo”, kertoo Koiranen.

LISÄTIEDOT JA HAASTATTELUPYYNNÖT:

Sara Koiranen
sara.koiranen@turku.fi
0405093363

Timo Furuholm
timo.furuholm@turku.fi

Vasemmistoliiton edustajaksi kaupunginhallitukseen Abdullahi Sultan

Maanantai 5.6.2023 klo 20:27

Turun Vasemmistoliiton kunnallistoimikunta ja valtuustoryhmä päättivät luottamuspaikkojen kierrätyksestä yhteiskokouksessaan 5.6.2023.  Kaupunginhallituksesta eroa pyytäneen Timo Furuholmin tilalle valitaan Abdullahi Sultan. Furuholm on pyytänyt eroa tehtävästä tultuaan valituksi kansanedustajaksi ja hän perii Sultanin paikan kaupunginvaltuuston puheenjohtajistossa.

 

Lisäksi kokouksessa päätettiin, että tarkastuslautakunnan Anna Funck ja kaupunkiympäristölautakunnan Leena Kaunislahti vaihtavat luottamustoimia päittäin. Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan varajäsen Satu Aalto vaihtaa luottamustehtävää kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen Marianne Uusahon kanssa.

 

Vammaisneuvoston jäseneksi päätettiin valita Maisa Saloniemi.

 

Lisätietoja:

 

Joonas Jormalainen
Turun Vasemmistoliiton pj.
joonjorm@gmail.com
040 566 5439

 

Mirka Muukkonen
Valtuustoryhmän pj.
mirka.muukkonen@turku.fi
045 114 4099

 

 

Valtuustoaloite: Skeittarit kuuluvat Turkuun - Vasemmisto vaatii skeittaukselle nykyaikaisia puitteita ydinkeskustaan

Tiistai 18.4.2023 klo 8:08

Turun kaupunki on rakentanut skeittaamisen estäviä rakenteita kauppatorin uusille betonielementeille. Uudet rakenteet estävät skeittauksen, eikä korvaavista skeittauspaikoista ole tiedotettu. Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä vaatii kaupunkia järjestämään ydinkeskustan alueelle skeittauksen mahdollistavia paikkoja ja elementtejä.

“Tiedotus asiasta on puuttunut kokonaan. Ei ole ensimmäinen kerta kuluneena vuonna, kun kaupunkitilojen kehittämisessä ei kuunnella kaupunkilaisia. Skeittarit kuuluvat Turkuun ja torille siinä missä muutkin turkulaiset. On tekopyhää valittaa nuorten yhteisöllisyyden puutteesta ja liikkumattomuudesta, jos omaehtoista harrastamista aletaan suitsia tällä tavalla”, toteaa kulttuuri- ja nuorisolautakunnan varapuheenjohtaja Sara Koiranen. 

“Skeittaus on olympialaji ja monille nuorille tärkeä harrastus. On surullista, että vielä viime syksynä kaupungin edustaja on sanonut haastattelussa, että skeittaus saa näkyä katukuvassa. Kauppatorin toimet ovat ristiriidassa tämän sanoman kanssa”, kertoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Mirka Muukkonen. 

Kaupunki on kehittämässä Telakkarannan skeittausolosuhteita yhteistyössä Turun rullalautailijoiden ja Turun alueen rotaryklubien kanssa. Vasemmisto huomauttaa, että Telakkarantaan on kauppatorilta lähes kolmen kilometrin matka. 

“Skeittaus kuuluu myös kaupungin ydinkeskustaan. Valtuustoryhmämme toivoo, että asia otetaan vakavasti. Keskustaan mahtuu kyllä rinnakkain kaikki kaupunkitilan käyttäjät. Vasemmisto sai myös uuden, saavutettavan skeittipuiston perustamisen osaksi viime vuoden talousarviokirjauksia. Lupaukset täytyy muuttaa teoiksi”, Muukkonen toteaa.

 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Mirka Muukkonen, 0451144099
Sara Koiranen, 0405093363

Ei avointa piikkiä ratapihahankkeeseen

Torstai 13.4.2023 klo 7:40

Turun Vasemmistoliitto ei hyväksy 42 miljoonan euron sijoitusta ja kahdeksan miljoonan euron lainantakausta ratapihalle suunnitellun areenan kiinteistöyhtiöön.

Vasemmistoliitolle on tärkeintä alueiden tasavertaisuus. Se toteutuu parhaiten kiirehtimällä lähiöiden ja syrjäisempien alueiden päiväkotien, koulujen ja muiden palvelukiinteistöjen korjaamista ja lisärakentamista.

Ratapihan kaava herättää myös huolta kaupunkikuvan puolesta, kun suhteellisen pienelle alueelle on kaavoitettu mm. monitoimiareena, elämyskeskus, liiketiloja, toimistoja sekä peräti 15- ja 20-kerroksisia kerrostaloja 1 400 asukkaalle. Pohjolan puutaloalue jää piiloon valtavan rakennusmassan taakse ja alueen ruuhkaiset liikenneväylät kuormittuvat entisestään.

”Suhtauduimme kriittisesti hankkeeseen jo viime kaudella, kun valtuusto päätti sijoittaa areenayhtiöön 30 miljoonaa euroa. Areena ja sen oheen tuleva elämyskeskus tuovat Turkuun työtä ja vetovoimaa, mutta markkinaehtoisesti elinkelpoisen projektin ei pitäisi olla riippuvainen turkulaisten veronmaksajien kukkarosta. Kun kaupungin osuutta korotetaan näin paljon jo tässä vaiheessa valmistelua, ei se lupaa hyvää myöskään jatkon kannalta”, sanoo Turun Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Mervi Uusitalo-Heikkinen.

”Minua ihmetyttää, miten esimerkiksi kunnallisten liikuntapaikkojen ylläpitoon ja rakentamiseen ei meinaa millään löytyä rahaa, mutta yksityisten tahojen lobbaamalle projektille myönnetään avoin piikki turkulaisten laskuun”, toteaa Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja Joonas Jormalainen.  

Kaupungin omistaman Turkuhallin tulevaisuus on edelleen ilmassa, vaikka asiaan on toivottu ratkaisua Areenaa koskevan päätöksen yhteydessä. Jo valmiiksi tappiollisen hallin säilyttäminen jääurheilukäytössä olisi hintavaa ja sen kehittäminen toisiin käyttötarkoituksiin vielä kalliimpaa. Myynnistäkin on puhuttu, mutta ostajan löytyminen suuria taloudellisia riskejä sisältävälle kohteelle on hyvin epätodennäköistä. Todennäköisin vaihtoehto on, että käyttökelpoinen ja hyväkuntoinen jäähalli joudutaan purkamaan kaupungin laskuun.  

 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Joonas Jormalainen
Turun Vasemmistoliiton pj.
puh. 040 566 5439
joonjorm@gmail.com

Mervi Uusitalo-Heikkinen
Turun Vasemmistoliiton varapj.
puh. 041 5477556
mervi.uusitalo-heikkinen@turku.fi

Turkulaisten ääni kuuluviin virkavalmistelussa

Torstai 16.3.2023 klo 19:12

Turun Vasemmistoliitto peräänkuuluttaa turkulaisten tehokkaampaa ja ennakoivampaa osallistamista kaupungin tiloja koskevassa virkavalmistelussa. Keväällä on uutisoitu useista tapauksista, joissa kaupunkilaisten kuuleminen ja heidän toiveiden huomioiminen on jättänyt rutkasti toivomisen varaa. TVT:n Kurjenmäen asukkaiden osallistaminen asuntojaan koskevan remontin valmistelussa on ollut puutteellista. Paattisten aluetalo tullaan näillä näkymin purkamaan, eikä talossa toimivalle uimahallille tai yhdistystiloille ole löydetty lähistöltä korvaavia tiloja. Steiner-koulun vuokrasopimus Mestarinkadun koulutalossa meinattiin puolestaan irtisanoa varoituksetta ilman mitään tietoa väistötiloista tai mahdollisuudesta jatkaa vuokrasopimusta kiinteistön peruskorjauksen jälkeen.

“Onneksi Steiner-koulun vuokrasopimuksen irtisanominen peruttiin asiasta heränneen julkisen keskustelun jälkeen ja valmistelussa otettiin aikalisä. Kaupungin viranhaltijoilla on siis valmiutta reagoida kaupungin vuokralaisten ja asukkaiden tarpeisiin lyhyelläkin varoitusajalla, mutta ennakoivampi kuuleminen ja osallistaminen kasvattaisi luottamusta ja olisi kaikin puolin kestävämpää”, toteaa Turun Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Mervi Uusitalo-Heikkinen.

Paattisten aluetalon ja Mestarinkadun koulutalon kohdalla on kyse turkulaisittain valitettavan yleisestä ilmiöstä, jossa kaupungin omistamien kiinteistöjen annetaan rapistua sellaiseen kuntoon, että ne vaativat pitkän ja kalliin peruskorjauksen tai peräti purkamisen. Kiinteistöjä poistetaan käytöstä ikään kuin yllättäen lyhyellä varoitusajalla, joskus täysin ilman väistötilaratkaisuja, kuten TVT:n Kurjenmäen asuntojen kohdalla. 

“Meillä on välineitä tilanteen parantamiseen; kaupungin strategiassa ja pormestariohjelmassa on vahvoja kirjauksia asukkaiden kuulemisen ja osallisuuden lisäämisestä päätösten valmistelussa, nämä kirjaukset on vaan vietävä käytäntöön. Kaupungin rakennusinvestoinneissa Vasemmistoliitto pyrkii priorisoimaan korjauksen tarpeessa olevia kouluja, päiväkoteja ja muita palvelukiinteistöjä ja kuluneella valtuustokaudella olemme onnistuneet lisäämään tämänkaltaisia investointeja”, sanoo Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja Joonas Jormalainen.

Uutteraa työtä kaupungin asukkaiden ja vuokralaisten osallisuuden lisäämiseksi päätöksenteossa on jatkettava kaikilla hallinnon tasoilla. Tehtävät päätökset ovat demokraattisempia ja laadukkaampia, kun ne ihmiset, joihin päätökset kohdistuvat, tulevat kuulluiksi jo varhaisessa vaiheessa valmisteluprosessia.

 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Joonas Jormalainen
Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja
puh. 040 566 5439
joonjorm@gmail.com

 

Mervi Uusitalo-Heikkinen
Turun Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja
puh. 041 547 7556
mervi.uusitalo-heikkinen@turku.fi

Saaristomeren suojelu ei odota - Vasemmiston valtuustoryhmä toivoo Turulta konkreettisia toimenpiteitä saariston suojelussa

Keskiviikko 15.3.2023 klo 8:24

Saaristomeri on Itämeren huonoiten voiva osa. Maatalouden ravinnekuormitus Varsinais-Suomessa on suhteellisesti suurinta kaikista Suomen rannikkoalueista. 

"Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen tekemän selvityksen mukaan Varsinais-Suomessa vain viisi kuntaa sisällyttää Saaristomeren suojelun strategiaansa. Saaristomeren suojelu on keskeinen osa Turun kaupungin strategiaa, mutta selvityksessä todetaan, että esimerkiksi voimassaolevasta pormestariohjelmasta ei löydy konkreettisia toimenpiteitä Saaristomeren suojeluun. Tämä on harmillista, onhan Saaristomeren suojelu keskeisiä maakunnallisia intressejä", toteaa kaupunginvaltuutettu Koiranen.

“Turulla on ollut keskeinen rooli esimerkiksi Itämeri-toimenpideohjelman käynnistämisessä. Myös kaupungin hulevesiohjelma eli jätevesikuormituksen vähentäminen on ollut onnistunutta vesien suojelua. Selvityksessä nostettiin esiin, että erilaisten Saaristomeren suojeluun tähtäävien hankkeiden vaikuttavuusseuranta on kuitenkin osoittautunut haasteelliseksi”, toteaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Mirka Muukkonen. 

“Turulla on Varsinais-Suomen suurimpana kaupunkina vastuu olla edelläkävijä – niin ympäristönsuojelussa kuin koko maakuntaa koskevissa raidehankkeissa. Turun johdolla on jatkettava aktiivista Varsinais-Suomen kuntien ja maanviljelijöiden välistä vuoropuhelua, jolla nostetaan Saaristomeren suojelu jokaisessa kunnassa keskiöön ja tuetaan maatalouden toimijoita ravinnekuormituksen vähentämisessä”, toteaa kaupunginvaltuutettu Sara Koiranen. 

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä toivoo, että tekeillä olevassa luonnon monimuotoisuusohjelmassa Saaristomeren tilanne huomioidaan vahvasti. Lisäksi valtuustoryhmä toivoo, että Saaristomeren suojelutoimenpiteet näkyvät konkreettisemmin kaupungin päätöksenteon arjessa ja siten, että päätöksentekijät voivat seurata niiden vaikuttavuutta.

LISÄTIEDOT

Mirka Muukkonen, p. 045 1144099

Sara Koiranen, p. 040 5093363

Turun Vasemmistoliiton kevätkokouksen 4.3.2023 julkilausuma: Koulutuspanostuksia jatkettava vaalien jälkeen

Lauantai 4.3.2023 klo 15:09

Turun Vasemmistoliitto esittää, että koulutuksen kunnianpalautusta jatketaan seuraavalla hallituskaudella. Koulutuksen perusrahoitusta on vahvistettava entisestään päiväkotitasolta korkeakouluihin saakka. Lisäksi tarvitaan erityistoimia koulujen eriytymisen ehkäisemiseksi ja koulutuksen tasa-arvon vahvistamiseksi, esimerkiksi sitova henkilöstömitoitus opinto-ohjaajille.

“Kuluneella hallituskaudella on viety maaliin merkittäviä koulutusuudistuksia Vasemmistoliiton johdolla; mm. maksuton lukio- ja ammatillinen koulutus, oppivelvollisuuslaajennus, koulujen tasa-arvoraha ja satsaukset henkilöstöön. Mutta pandemian ja edellisen perusporvarihallituksen aiheuttamia tuhoja oppimiselle ja opiskelijoiden hyvinvoinnille ei korjata yhdessä hallituskaudessa, puhumattakaan vuosikausia jatkuneesta koulutuksen aliresursoinnista “, toteaa Turun Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja ja peruskoulun opettajana työskentelevä Mervi Uusitalo-Heikkinen.

Koulutusinvestointeja on tehtävä myös kuntatasolla. Turun pormestariohjelmassa on vahva kirjaus siitä, että koulutuksen ja opetuksen laadusta on pidettävä kiinni. 

“Turkulaisen koulutuspolitiikan kunnianhimo jättää kuitenkin toivomisen varaa. Tämän vuoden talousarvioprosessissa Vasemmistoliitto tavoitteli panostuksia ryhmäkokojen pienentämiseen ja koulutuksen laadun parantamiseen, mutta jäi tavoitteineen valitettavan yksin”, sanoo Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja Joonas Jormalainen.

Varmin tapa edistää koulutuksen kunnianpalautusta on äänestää eduskuntavaaleissa Vasemmistoliittoa, joka on uurastanut koulutuksen eteen pitkäjänteisesti niin eduskunnassa kuin kunnanvaltuustoissa kautta maan.

 

Lisätiedot:
Joonas Jormalainen
Turun Vasemmistoliitto ry:n puheenjohtaja
joonjorm@gmail.com
0405665439

Vasemmisto haluaa rakentaa Turusta vetovoimaisen, urbaanin ja ilmastotietoisen kaupungin

Sunnuntai 12.2.2023 klo 21:28

Kannanotto
Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä

Vasemmisto haluaa rakentaa Turusta vetovoimaisen, urbaanin ja ilmastotietoisen kaupungin

Turun kaupunginvaltuusto saa maanantaina eteensä nipun ohjelmia ja asiakirjoja, joilla ohjataan tulevaisuudessa kaavoitusta ja rakentamista Turussa. Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä on työskennellyt intensiivisesti ja pitkäjänteisesti tavoitteidensa eteen ohjelmien valmisteluvaiheessa.

Valtuustoryhmä katsoo, että eriytynyttä kaupunkirakennetta pystytään purkamaan kaavoituksella ja rakentamisella. Lähiöissä toimivat palvelut kuten terveysasemat, koulut ja liikuntapaikat ovat eräs keino puuttua segregaation purkuun.

”Haluamme kehittää lähiöitämme ja alueitamme niiden omaperäisyys huomioiden, mutta kuitenkin niin, että samalla puramme eriytynyttä kaupunkirakennetta. Yhdelle alueelle ei voi keskittyä liikaa vain yhdenlaista asumismuotoa, oli kyse sitten omistus- tai huokeahintaisesta vuokra-asumisesta. Koko valmistelun ajan olemme pitäneet huolen, että myös ara-asuntoja tullaan kaavoittamaan tulevaisuudessa kasvavassa määrin tasaisesti eri puolille kaupunkia”, toteaa ryhmän varapuheenjohtaja Timo Furuholm.

Valtuustoryhmä on halunnut kiinnittää huomiota sekä rakennetun kaupunkiympäristön viihtyvyyteen, viheralueisiin, kestävään liikkumiseen sekä lähiliikuntapaikkoihin. Vaikka Turkua täydennysrakennetaan, niin julkisivuilla, materiaaleilla, väreillä, kattojen muodoilla ja talojen korkeuksilla pystytään vaikuttamaan merkittävästi alueen viihtyvyyteen. Valtuustoryhmän mielestä Turussa onkin pyrittävä tulevaisuudessa nykyistä rohkeampaan ja mielikuvituksellisempaan rakentamiseen.

”Pormestarimallista löytyy varmasti kritisoitavaa, mutta sen parasta puolta on tiivistynyt yhteistyö valtuustoryhmien ja virkamiesten kesken. Demokraattisesti vaaleilla valitut valtuutetut ovat nyt ottaneet kantaa asunto- ja maankäytön ohjelmassa, minkälaisen kaupungin he haluavat kuntalaisille rakentuvan. Viesti on vahva. Samalla linjaamme, minkä kokoisia asuntoja haluamme ja tarvitsemme kaupunkiin. Perheasunnoista on pulaa”, linjaa ryhmän puheenjohtaja Mirka Muukkonen.

Valtuustoryhmä haluaa olla rakentamassa Turusta vetovoimaista, urbaania kaupunkia, joka toteuttaa kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa ja jossa rakentaminen perustuu kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen. Vaikka kaavoitukseen otetaan jatkossa mukaan kumppaneita, on kaupunki aina lopulta vastuussa kaavoituksesta. Siksi kaupungin tulee asettaa selkeät rajat ja tavoitteet, mitä se haluaa.

”Ympäristö- ja luontovaikutusten arviointi sekä kulttuurihistoriallisten kiinteistöjen suojeleminen on valtuustoryhmällemme tärkeä asia, joiden toteutumisen olemme halunneet varmistaa uusia toimintatapoja sovittaessa”, määrittelee Furuholm.

 

Lisätiedot:

Mirka Muukkonen
valtuustoryhmän pj.
mirka.muukkonen@turku.fi
045 114 4099

 

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä: Turun tulee ottaa johtava rooli lähijunaliikenteen kehittämisessä

Maanantai 23.1.2023 klo 18:06

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä toivoo Turulta aktiivista otetta Varsinais-Suomen lähijunaliikenteen käynnistämiseksi. Lisäksi Turun valtuustoryhmä järjestäytyi kokouksessaan 22.1.2023 uudelleen. Jaakko Lindforsin jäätyä pois ryhmän toiminnasta, kokous valitsi ryhmän uudeksi varapuheenjohtajaksi Timo Furuholmin.

Ryhmän mukaan kehittyvä ja kasvava Turun seutu tarvitsee kestäviä vaihtoehtoja yksityisautoilulle. Varsinais-Suomen liiton syksyllä 2022 teettämän selvityksen mukaan liki 90 % kyselyyn vastanneista käyttäisi lähijunaa.

Uutisoinnin mukaan Suomen Lähijunat Oy sekä VR ovat kiinnostuneita lähijunaliikenteen käynnistämisestä Varsinais-Suomessa. Molempien osapuolien mukaan keskustelut kuntien kanssa on jo aloitettu. 

“Turku on lähijunakeskustelussa veturin asemassa. Maakunnan keskuksena Turun tulee aktiivisesti edistää kestävää ja saavutettavaa liikennettä. Turun sekä lähikuntien on vedettävä asiassa yhtä köyttä”, toteaa ryhmän tuore varapuheenjohtaja Timo Furuholm. 

Valtuustoryhmä toteaa, että Uudenkaupungin lisäksi lähijunaliikennettä tulee kehittää pikaisella aikataululla myös Salon, Naantalin ja Loimaan suuntaan, jolloin saadaan kymmeniätuhansia ihmisiä entistä parempien yhteyksien äärelle. Ryhmän mukaan lähijunaliikenteen ja Turku-Helsinki-radan edistämistä tulee tehdä samanaikaisesti, jotta molemmat hankkeet tukevat toisiaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Lisätiedot:

Mirka Muukkonen
0451144099
mirka.muukkonen@turku.fi 

Muutoksia vasemmistoliiton valtuustoryhmässä ja luottamuspaikoissa: kaupunginhallitukseen Timo Furuholm

Sunnuntai 15.1.2023 klo 20:10

Turun Vasemmistoliiton kunnallistoimikunta ja valtuustoryhmä on sunnuntaina 15.1.2023 yksimielisesti päättänyt kokouksessaan joidenkin luottamuspaikkojen uudelleenjärjestämisestä.

Tarve muutokselle syntyi, kun valtuutettu Jaakko Lindfors nimitettiin opetusneuvokseksi opetushallitukseen. Helsinkiin muuton vuoksi Lindfors jätti eropyyntönsä niin valtuustosta kuin kaupunginhallituksen ja konsernijaoston jäsenyyksistä. Tämän lisäksi Lindfors on luopunut eduskuntavaaliehdokkuudestaan.

Varsinaiseksi valtuutetuksi nousee 1. varavaltuutetun paikalta Selmi Holopainen.

Tämän lisäksi valtuutettu Anna Mäkipää valittiin joulukuussa vasemmistoliiton puoluesihteeriksi ja hän on pyytänyt eroa luottamustoimistaan kasvatus- ja opetuslautakunnassa sekä sen suomenkielisen jaoston jäsenyydestä. Valtuutettuna Mäkipää kuitenkin jatkaa.

 Lindforsin tilalle kaupunginhallitukseen valittiin Timo Furuholm. Hänen varajäsenenään jatkaa Joonas Jormalainen. Konsernijaoston osalta Jormalainen siirtyy varapaikalta varsinaiseksi jäseneksi ja Furuholm toimii varajäsenenä.

 Kaupunginhallitukseen nimityksen myötä Furuholm jättää paikkansa kasvatus- ja opetuslautakunnassa sekä sen suomenkielisen jaoston puheenjohtajana. Lautakuntaan hänen tilalleen tulee Muhiadin Hersi ja suomenkielisen jaoston puheenjohtajan manttelin perii Risto Rinne.

 Mäkipään tilalle kasvatus- ja opetuslautakuntaan valittiin Selmi Holopainen. Varajäsenenä toiminut Jenni Jäntti puolestaan siirtyy suomenkielisen jaoston varsinaiseksi jäseneksi.

 ”Suuret kiitokset Jaakko Lindforsille! Hän on ollut valtava voimavara puolueellemme Turussa. Kiitokset myös Anna Mäkipäälle, hän on tehnyt loistavaa työtä kasvatus- ja opetuslautakunnassa”, toteaa Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja Joonas Jormalainen.

 ”Lämpimät onnittelut Annalle ja Jaakolle uusista yhteiskunnallisesti merkittävistä tehtävistä! Samalla olen todella iloinen, että meiltä Turun vasemmistosta löytyy osaavia ja taitavia ihmisiä jatkamaan työtä turkulaisten parhaaksi”, sanoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Mirka Muukkonen.

 

 

Lisätietoja:

Mirka Muukkonen
valtuustoryhmän pj.
mirka.muukkonen@turku.fi
045 114 4099

Joonas Jormalainen
kunnallistoimikunnan pj.
joonjorm@gmail.com
040 556 5439

 

Vasemmistoliiton kh-ryhmä: pyöräilyn olosuhteita kehitettävä ripeämmin ja tavoitteellisemmin

Torstai 22.12.2022 klo 13:53

Tiedote 22.12.2022

Vapaa julkaistavaksi heti

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän  puheenjohtajisto ja kaupunginhallituksen edustajat Mirka Muukkonen ja Jaakko Lindfors esittävät parannuksia ja nopeuttamista prosessiin, jolla pyörätieverkon kehittämistä viedään eteenpäin.

”Pyöräilyn erottaminen eri tasoon kävelystä ja ajoradasta on tärkeää kaikkien liikkujien turvallisuuden maksimoimiseksi. Turussa on tässä paljon kehittämisen mahdollisuuksia. Esimerkiksi viime kaudella kaupunginhallituksessa hyväksytyn Turun pyöräilyn kehittämisohjelman 2029 mukaisesti pääväyläksi ja laatukäytäväksi määritelty Itäinen Rantakatu pitäisi rakentaa näin”, linjaa Jaakko Lindfors.

Muukkonen ja Lindfors äänestivät sen puolesta, että kaupunginhallitus käyttäisi asiassa otto-oikeutta.

”Pormestaristossa käydyn keskustelun perusteella olen toiveikas, että pyöräilyn kehittämisohjelmaa viedään toteutukseen. Kaupunginhallitus on tehnyt selkeät päätökset, jota kaavoituksen palvelukokonaisuudessa tulee noudattaa. Nyt on näyttäytynyt siltä, että kunnossapito määrittelee, millaisen pyörätien voimme rakentaa” toteaa Muukkonen ja jatkaa: ”johtamista ja prosesseja tulee kehittää pyöräilyverkon osalta. Tässähän apulaispormestarilla on merkittävä rooli.”

Kaksikko edellyttää, että pyöräilyn tavoiteohjelma tuodaan talousarviosovun mukaisesti mahdollisimman pian päätöksentekoon, ja että kaavoituksen palvelukokonaisuus noudattaa sitä. 

”Itäisen rantakadun tuomisessa päätöksentekoon on kestänyt, ja nyt yritetään kovassa paineessa puristaa heikompi lopputulos ulos”, toteaa Muukkonen loppuun.

Lisätietoja:

Mirka Muukkonen
valtuustoryhmän puheenjohtaja 
mirka.muukkonen@turku.fi
045 1144 099

Turun Vasemmistoliiton kunnallissihteeriksi Liisa Norontaus

Perjantai 9.12.2022 klo 12:13

Turun Vasemmistoliiton kunnallistoimikunta valitsi kokouksessaan 23.11. yksimielisesti kunnallissihteeriksi Liisa Norontauksen, joka on hoitanut pestiä elokuusta 2021 alkaen. Tehtävä on määräaikainen 31.8.2025 asti. Turkulainen Norontaus on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri ja matkailualan restonomi. Hänellä on kokemusta Turun kuntapolitiikasta vuodesta 2012 alkaen.  

"On hienoa jatkaa töitä Turun Vasemmistoliitossa. Erityisen inspiroivaa on päästä mukaan tekemään eduskuntavaalikampanjaa, vaikka jo aluevaalit hiukan harjoitusta antoivatkin. Yhdistyksen toiminnassa riittää kehitettävää esimerkiksi viestinnän ja jäsentemme osallistamisen saralla. Silti lähden innolla, yhdessä jäsenistön kanssa, luotsaamaan Turun vasemmistoliittoa kohti vaalivoittoja", Norontaus toteaa.  

"Liisa on kunnostautunut työssään jo sijaistaessaan edellistä kunnallissihteeriämme ja on mahtavaa saada hänet meille pysyvästi töihin tämän kuntavaalikauden loppuun saakka. Työnhaussa Liisa erottautui edukseen monipuolisella soveltuvalla työkokemuksellaan, puoluepoliittisella osaamisellaan ja viisailla näkemyksillään järjestön toiminnan kehittämisestä. Yhdessä teemme Turun Vasemmistoliitosta entistä vaikutusvaltaisemman, ketterämmän sekä jäsenistöämme ja kannattajiamme paremmin palvelevan organisaation" sanoo Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja Joonas Jormalainen.

Liisan tavoittaa sähköpostitse turunvasemmistoliitto@outlook.com tai numerosta 045 852 3343.

Ryhmäpuheenvuoro 14.11.2022 Talousarvio 2023

Tiistai 15.11.2022 klo 8:16

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Vuoden 2023 talousarviota käsiteltäessä Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmän tavoitteena on ollut, että jokaisella turkulaisella on hyvinvointia, vakautta ja turvaa myös näinä poikkeuksellisina aikoina.

Olemme yhdessä sopineet Pormestariohjelmassa, että Turku säilyttää palvelutasonsa, koronan aiheuttamat oppimisvajeet korjataan ja että eriarvoisuutta puretaan. Tästä meidän valtuustoryhmämme haluaa pitää kiinni. 

Yhteiskunnallisesta tilanteesta ja sen tuomasta epävarmuudesta huolimatta tulee meidän rakentaa vahvaa, sosiaalisesti yhdenvertaista sekä ekologisesti kestävää kaupunkia.

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Tunnistamme erityisesti varhaiskasvatuksen haastavan tilanteen tällä hetkellä.

Tarvitsemme työnantajana turkulaisiin päiväkoteihin lisää veto- ja pitovoimaa. Tämän vuoksi Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esitti neuvotteluissa varhaiskasvatuksen työntekijöiden palkkojen tarkistamista suhteessa muihin kuntiin. Palkkaohjelmaa emme saaneet läpi tällä kertaa, mutta emme luovu tavoitteestamme. 

Olemme tyytyväisiä toiseen merkittävään parannukseen, mikä liittyy varhaiskasvatuksen henkilökunnan kouluttautumiseen. Jatkossa Turku tunnustaa työnantajan vastuunsa ja vastaa varhaiskasvatuksen työntekijäpulaan mahdollistamalla varhaiskasvatuksen työntekijöiden kouluttautumisen työajalla.

Vasemmiston keskeinen tavoite on turvata jokaisen lapsen oikeus oppimiseen. Talousarvioneuvotteluissa saimme läpi kirjauksen, että ryhmäkoot eivät saa lähteä kasvuun. Tällä on merkittävä vaikutus ja suora yhteys opetuksen laatuun ja tasoon. 

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Barometrien mukaan lasten ja nuorten pahoinvointi on kasvussa, yksinäisyyden tunteet sekä ahdistuneisuus ovat lisääntyneet.

Turun kaupunki tulee tavoitteidemme mukaisesti panostamaan etsivään ja liikkuvaan nuorisotyöhön. Viemme palvelut sinne, missä nuoret ovat.

Valtuustoryhmämme näkee, että liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalvelut tukevat kaikenikäisten kaupunkilaisten hyvinvointia ja lisäävät elämään sisältöä. Lähipalveluilla pystymme tukemaan ihmisten arkea ja puutumme alueiden eriarvoistumiseen.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä haluaa varmistaa, että liikuntapaikkaverkon ja liikunnan avustusjärjestelmän uudistamisen yhteydessä panostetaan lähiöiden liikuntapaikkoihin. Erityismainintana haluan nostaa esiin tavoitteemme kunnollisesta skeittipuistosta.   

Valtuustoryhmät sopivat viime syksynä merkittävistä kulttuurin panostuksista. Meille on tulossa upea Musiikkitalo, joka tulee palvelemaan koko Turkua. Perustimme myös Taiteen talon, mikä osoittaa, miten tärkeänä kaupunkina pidämme vapaan taidekentän taiteilijoita. Arvostamme taiteilijoita taiteen tekemisen ammattilaisina. Samalla kulttuuri ja taide tukee turkulaisten yhteisöllisyyttä ja torjuu yksinäisyyttä.

Vasemmistoliiton tavoite oli saada vanhusneuvoston aloite yhdistysten kokoontumistiloista toteutumaan. Nyt olemme etsimässä ratkaisua asiaan.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

 

Euroopanlaajuinen energiakriisi tuntuu merkittävästi myös meillä täällä Turussa. Meidän tulee vastata energiakriisiin jatkamalla fossiilienergiasta irtautumista ja rakentamalla Turusta ilmastoviisasta kaupunkia.

 

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän investointilistan kärjestä löytyy koulujen, päiväkotien ja kunnallisten liikuntapaikkojen rakentaminen. Rakennushankkeissa tulemme varmistamaan resurssitehokkuuden osana kiertotaloutta. Tämä on myös merkittävä ilmastoteko.

 

Infran osalta valtuustoryhmämme haluaa panostaa toimivaan, turvalliseen ja kokonaisvaltaiseen pyörätieverkostoon.

Pyörätieverkko-ohjelma tuodaan vielä tämän vuoden puolella päätöksentekoon. Haluamme varmistaa myös riittävän talvikunnossapidon.

 

Myös luonnon monimuotoisuusohjelma eli lumo-ohjelma tuodaan toiveestamme poliittiseen käsittelyyn tämän vuoden aikana. Valtuustoryhmämme tavoitteita ovat olleet Kupittaan siirtolapuutarhan säilyttäminen ja Mälikkälä-Kuninkojan luonnonsuojelualueen perustaminen, ja nämä molemmat ovat nyt toteutumassa.

 

Arvoisa Puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Kaikki valtuustoryhmät ovat sitoutuneet pormestariohjelmassa rasisminvastaiseen työhön, joten meillä tulee olla valmiuksia toimia aktiivisesti. Meidän tulee tunnistaa erilaiset syrjinnän ja rasismin ilmiöt, sekä saada kitkettyä ja minimoitua ne Turussa. Yhteiskuntarauha luodaan arjessa, ja se sisältää myös aktiivisen antirasistisen toiminnan.

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Talousarvioprosessi on nyt käyty. Ryhmämme haluaa nähdä lisää avoimuutta jatkossa. Meillä on täysi valmius myös turkulaisten arkea ja palveluita parantaviin euromääräisiin muutoksiin, tällä kertaa sellaisia ei juuri nähty.

Saimme kirjauksin varmistettua, että opetuksen ja kasvatuksen osalta tulemme osavuosikatsausten yhteydessä varmistamaan riittävät resurssit palvelun tason turvataksemme.

Kun sopeuttamisohjelman keinoista aletaan keskustella, tulemme valtuustoryhmänä puolustamaan turkulaisten hyvinvointia ja palveluita, sekä etsimään mahdollisia sopeuttamistoimia niin, että palveluista ei leikata. Me aiomme tehdä kaikkemme, että selviämme kaupunkina näistä epävarmoista ajoista, ja että kaupunkilasilla olisi hyvä ja turvallista olla. 

Mirka Muukkonen
Valtuustoryhmän puheenjohtaja
Turun Vasemmistoliitto
gsm 0451144099

Sopu syntyi: Vasemmistoliitto sai läpi tavoitteitaan Turun kaupungin ensi vuoden talousarvioon

Torstai 3.11.2022 klo 10:10

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä on mukana talousarviosovussa 2023. Turun Vasemmistoliitto muodosti talousarviotavoitteet jo hyvissä ajoin ennen neuvotteluja. Valtuustoryhmän talousarviotavoitteet ovat liitteenä.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on pitänyt tärkeänä, että talousarvio noudattaa pormestariohjelman kirjausta palvelutason säilyttämisestä. Valtuustoryhmä on halunnut varmistaa, että tästä pidetään kiinni opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa sekä lapsi- ja nuorisopalveluissa.  Ryhmäkoot eivät saa lähteä kasvuun. 

”Olen mielissäni siitä, että jatkossa varhaiskasvatuksen työntekijät voivat kouluttautua työajalla. Tämä on yksi keino vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua ja vastata koulutetun työvoiman tarpeeseen ”, toteaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Mirka Muukkonen. Henkilöstölle tullaan järjestämään koulutusta tunnistaa rasismia, epätasa-arvoa ja syrjinnän tunnistamiseen ja niihin puuttumiseen.

Vasemmistoliitto tavoitteli talousarviossa vuodelle 2023 reilua siirtymää ja luonnon hyvinvointia. Taloussovussa päätettiin, että pyörätieverkosto-ohjelma tuodaan päätettäväksi ja niitä lähdetään toteuttamaan ohjelman mukaisesti. Vasemmistoliitto sai nostettua sopuun mukaan kunnollisen skeittipuiston rakentamisen.

”Vanhusneuvosto on jo pitkään toivonut yhdistyksille sopivia kokoontumistiloja. Iloksemme saamme nyt toteutettua tämän tavoitteen.” Mirka Muukkonen kertoo. 

”Kulttuurihankkeet etenevät; Musiikkitalo menee toteutukseen ja Taiteen talon toimintaa kehitetään. Etsivään ja liikkuvaan nuorisotyöhön saadaan kauan kaivattuja lisäresursseja, nuorten liikkumista ja harrastamista tuetaan selvittämällä koulupihojen käyttöä kouluaikojen ulkopuolella”, sanoo Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja ja kakkosneuvottelija Joonas Jormalainen, ja jatkaa: ”Kuninkoja-Mälikkälän luonnonsuojelualue tuodaan piakkoin päätöksentekoon osana luonnon monimuotoisuusohjelmaa.”

”Nyt näitä kaupunkilaisten ja luonnon kannalta tärkeitä tavoitteita lähdetään viemään käytäntöön. Siihen olemme valmiita”, toteaa Mirka Muukkonen.  

Valtuustoryhmän tavoitteet talousarvioneuvotteluihin löydät TÄÄLTÄ

 

Lisätietoja:

Mirka Muukkonen
valtuustoryhmän pj.
mirka.muukkonen@turku.fi
045 114 4099

Joonas Jormalainen
kunnallistoimikunnan pj.
joonjorm@gmail.com
040 556 5439

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä: talousarviossa 2023 lisättävä tasa-arvoa ja luonnon hyvinvointia

Maanantai 24.10.2022 klo 9:30

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä
Kannanotto 23.10.2022

 

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmän tavoitteena on, että jokaisella on hyvinvointia, vakautta ja turvaa myös poikkeuksellisina aikoina. Vasemmistoliitto vaatii, että syksyn budjettineuvotteluissa satsaamme hyvintoimiviin palveluihin, lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä siihen, että huolehdimme asukkaistamme myös energiakriisin keskellä.

Turun talouden tulee palvella ihmisiä ja luontoa, eikä päinvastoin. Energian hinnan noustessa Turun on vahvistettava kaupungin ja kaupunkilaisten kriisinkestävyyttä satsaamalla energiatehokkuutta lisääviin investointeihin ja rakentamalla ilmastoviisasta kaupunkia. Myös kaupungin työntekijöiden ja kaupunkilaisten hyvinvointia on vahvistettava. Toimivilla lähipalveluilla voidaan tukea ihmisten arkea ja samalla purkaa alueiden eriarvoistumista.

“Energiakriisiin pitää vastata jatkamalla fossiilienergiasta irtautumista ja rakentamalla Turusta ilmastoviisas kaupunki. Haluamme, että liikennepäästöjen määrää vähennetään investoimalla kävelyyn, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen,” kertoo Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmän puheenjohtaja Mirka Muukkonen.

Turun päiväkotien työntekijät ovat palkkakuopassa verrattuna muuhun Varsinais-Suomeen. Vasemmistoliiton tavoitteena on, että varhaiskasvatuksen työntekijäpulaan vastataan satsaamalla palkkoihin sekä mahdollistamalla varhaiskasvatuksen työntekijöiden kouluttautuminen nykyistä paremmin. Viimeaikaiset Kouluterveyskysely sekä Amis- ja Lukiolaisbarometrit osoittavat selvästi, kuinka lasten ja nuorten pahoinvointi on kasvussa ja miten yksinäisyyden tunteet sekä ahdistuneisuus ovat lisääntyneet.  Turun on kannettava vastuunsa ja tuettava lasten ja nuorten hyvinvointia.

"Jotta varhaiskasvatukseen saataisiin paremmin työntekijöitä, henkilöstön palkkoja on syytä korottaa kohti naapurikuntien palkkatasoa. Lukioissa koko yhteisön hyvinvointia kannattaa edistää rajaamalla opettaja-opiskelija-suhdeluku maksimissaan 30 opiskelijaan per opettaja lukiokurssilla", sanoo Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Jaakko Lindfors. 

Vasemmistoliiton  Turun valtuustoryhmä on valmistellut huolella tarkat talousarviotavoitteet, ja on toimittanut ne sovitusti pormestari Minna Arvelle. ”Olemme valmiina julkaisemaan tämän yksityiskohtaisen tavoitelistan heti, kun sen aika tulee,” toteaa Mirka Muukkonen.  

 

Lisätietoja:

Mirka Muukkonen
Valtuustoryhmän puheenjohtaja
Turun Vasemmistoliitto
045 114 4099

Vanhemmat kirjoitukset »